Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder
  Naam regiebehandelaar: Mevr. Y.B. Rosman Sonius
  BIG-registraties: 69025843416
  Overige kwalificaties: NVRG-lid, Lid LVVP, Lid NIP, EMDR, CliëntCentered
  Basisopleiding: Psychotherapie
  AGB-code persoonlijk: 94003082
  Praktijk informatie 1
  Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Rosman Psychologisch Consult
  E-mailadres: rosmanpsychologischconsult@gmail.com
  KvK nummer: 30260720
  Website: www.rosmanpsychologischconsult.nl
  AGB-code praktijk: 94002632
 2. Biedt zorg aan in
  Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
  specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
  zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

  2a.
  Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
  de generalistische basis-ggz
  de gespecialiseerde-ggz
  2b.
  Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
  Categorie A
  Categorie B
 3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
  Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
  aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
  3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
  patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
  praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
  Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
  type klachten, behandelvorm):

  -depressie
  -angstklachten
  -persoonlijkheidsproblematiek

  Aandachtgebieden:
  -stressgerelateerde klachten
  -trauma’s
  -relatieproblematiek

  Behandelvormen:
  -psychotherapie
  -coaching
  -cliëntgerichte therapie
  -partner relatietherapie (EFT)
  -mindfulness
  -lichaamgerichte therapie

  3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

  Overige kindertijd
  Depressie
  Angst
  Restgroep diagnoses
  Psychische stoornissen door een somatische aandoening
  Persoonlijkheid
  Somatoforme stoornissen
 4. Samenstelling van de praktijk
  Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

  Indicerend regiebehandelaar 1
  Naam: Mevr. Y.B. Rosman
  BIG-registratienummer: 69025843416

  Coördinerend regiebehandelaar 1
  Naam: Mevr. Y.B. Rosman
  BIG-registratienummer: 69025843416
 5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

  5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
  Huisartsenpraktijk(en)
  Collegapsychologen en -psychotherapeuten
  ggz-instellingen
  Anders: Psychiater, indien nodig collegiaal overleg

  5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
  (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
  Samenwerkingsverband De Nieuwe Dreef Psychotherapie, zie voor meer informatie over het team op
  de website: https://www.denieuwedreefpsychotherapie.nl/#team
  Waarnemers:
  -Mevr. A. Rademakers, psychotherapeut (BIG psychotherapeuten: 19025838316, BIG artsen:
  2902583830
  -waarnemingsregeling onderling in de praktijk De nieuwe Dreef Psychotherapie

  5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
  tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Samenwerking De nieuwe Dreef Psychotherapie wordt ingezet voor op- en afschaling.
  Samenwerking met huisartsen wordt ingezet voor door- en terugverwijzing, op- en afschaling,
  consultatie en ondersteuning POH-GGZ.
  Waarnemers > voor afwezigheid (vakantie, congressen) en calamiteiten.

  5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
  huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
  Ik ben tijdens kantoortijden bereikbaar op mijn mobiele nummer. Dit wordt alleen aan cliënten gegeven zodra zij in behandeling komen. ie
  In situatie van crisis tijdens de avonduren kan de cliënt contact opnemen met de huisartsenpost.

  5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
  Nee, omdat: het in het verleden niet nodig geweest is, tot op heden is het prima gelukt om zelf de
  crisis op te vangen of op tijd door te sturen naar een GGZ-instelling.

  5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
  zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
  In mijn rol als regiebehandelaar in de ggz werk ik monodisciplinair. Voor het behouden van mijn
  registratie als beroepsbeoefenaar en de verplichtingen die voortvloeien uit de visitatie van mijn
  beroepsvereniging(en) neem ik deel aan 2 lerende netwerken met mijn collega’s uit dezelfde
  beroepsgroep. Deelname aan extra multidisciplinaire lerende netwerken gaat ten koste van de zorg
  aan cliënten vanwege de benodigde tijd en inspanningen die daarvoor nodig zijn. Daarom beperk ik
  mij tot de lerende netwerken die ik hier heb aangegeven.
  De Nieuwe Dreef indicatieoverleg, zie teamleden
  https://www.denieuwedreefpsychotherapie.nl/#team
  Intervisieteam

  5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
 • 1x per maand intervisiebijeenkomst;
 • Er wordt gewerkt met een agenda, aanwezigheidslijst, verslag.
 • De onderwerpen die besproken worden: reflectie op eigen handelen aan de hand van bespreking
  indicatieformulieren, reflectie op basis van beschikbare data over uw praktijkvoering,
  kwaliteitsstandaarden.
 1. 6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
  Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
  Ja
  Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
  Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.rosmanpsychologischconsult.nl/YR/vergoedingen

  7. Behandeltarieven:
  Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
  http://www.rosmanpsychologischconsult.nl/YR/vergoedingen

  8. Kwaliteitswaarborg
  Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
  branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
  Intervisie
  Visitatie
  Bij- en nascholing
  Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
  De beroepscode van mijn beroepsvereniging
  Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
  https://lvvp.info/wp-content/uploads/2020/10/Kaliteitsbeleid-LVVP-2020-II.pdf

  9.Klachten- en geschillenregeling
  Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
  bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
  Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per
  aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht
  hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.
  Link naar website:
  https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

  10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

  10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
  Naam vervangend behandelaar:
  Bij afwezigheid wordt dit onderling opgevangen binnen De Nieuwe Dreef Psychotherapie. Cliënten
  worden tijdig geïnformeerd.

  10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
  overlijden of andere calamiteiten:
  Ja

  II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
  doorloopt

  11. Wachttijd voor intake en behandeling
  Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
  document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
  Link naar wachttijden voor intake en behandeling:
  https://rosmanpsychologischconsult.nl/wachttijden/

  12.Aanmelding en intake
  12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
  aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
  U kunt een afspraak maken via de website:
  https://www.denieuwedreefpsychotherapie.nl/index.html
  of per mail op rosmanpsychologischconsult@gmail.com. U komt dan direct bij mij, Yvonne Rosman uit.
  In het eerste gesprek wordt nagegaan waaraan u behoefte heeft. U krijgt uitleg over de werkwijze
  van de psycholoog/psychotherapeut. Daarnaast zullen er de nodige screeningsvragenlijsten en ROMvragenlijsten
  afgenomen.
  De communicatie met de cliënt verloopt via face-to-face gesprekken en soms via telefoon of e-mail.
  Daar waar gewenst zal bij een verdere behandeling een eHealth-module van Embloom ingezet
  worden als de cliënt dit wenst. Binnen deze module kan ook gecommuniceerd worden met de cliënt.
  12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
  zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
  geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
  Ja
  13. Behandeling
  13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
  behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
  Ja

  13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
  afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
  tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Ja

  13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
  met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
  dat als volgt:
  Bij voorkeur wordt dit mondeling besproken met de cliënt.

  13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
  (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
  Er vindt met regelmaat een voortgangsbespreking van het behandelplan plaats. Daarnaast wordt een
  ROM-vragenlijst (OQ-45/SQ-48) bij aanvang van de behandeling verstuurd, daarna tenminste 1x per
  jaar en bij afsluiting van de behandeling.
  Verder wordt er tussentijds geëvalueerd aan de hand van de Bern-doelenlijst. Dit gebeurt 1 à 2x per
  jaar.

  13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
  medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
  standaardperiode hanteer ik hiervoor:
  6 tot 12 maanden

  13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
  CQi tenminste 1x per jaar: bij verlenging van de behandeling na 365 dagen, of bij afronding
  behandeling.

  14.Afsluiting/nazorg

  14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
  behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
  Ja

  14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
  middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
  Ja

  14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
  informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
  resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
  Ja

  15. Omgang met patientgegevens
  15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
  behandeling betrokken professionals:
  Ja

  15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
  geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
  huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
  het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
  materiële controle):
  Ja

  15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
  zijn zorgverzekeraar/NZa:
  Ja

  III. Ondertekening
  Naam: Mevr. Y.B. Rosman-Sonius
  Plaats: Maarssen
  Datum: 13-5-2022
  Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
  handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
  naar waarheid heb ingevuld:
  Ja