Kwalitieitsstatuut

Kwaliteitsstatuut 2019
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Mevr. Y.B. Rosman Sonius
BIG-registraties: 69025843416
Overige kwalificaties: NVRG-lid, Lid LVVP, Lid NIP, EMDR, CliëntCentered
Basisopleiding: Psychotherapie
AGB-code persoonlijk: 94003082
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Rosman Psychologisch Consult
E-mailadres: rosmanpsychologischconsult@gmail.com
KvK nummer: 30260720
Website: www.rosmanpsychologischconsult.nl
AGB-code praktijk: 94002632

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
– depressie
– angstklachten
– persoonlijkheidsproblematiek
– stressgerelateerde klachten
– trauma’s
– relatieproblematiek

Behandelvormen:
– psychotherapie
– coaching
– cliëntgerichte therapie
– partner relatietherapie (EFT)
– mindfulness
– lichaamgerichte therapie

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: Mevr. Y.B. Rosman
BIG-registratienummer: 69025843416
Medewerker 2
Naam: Mevr. Y.B. Rosman
BIG-registratienummer: 49025843425

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
– Huisartsenpraktijk(en)
– Collegapsychologen en -psychotherapeuten
– GGZ-instellingen
– Anders: Psychiater, indien nodig collegiaal overleg met Van Trier uit het Antonius Ziekenhuis

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Samenwerkingsverband Psy Vechtstreek:
– Mevr. E.J. van Leeuwen-Treffers, GZ-psycholoog/Kinder- en Jeugd Psychotherapeut (BIG Gzpsycholgen:
09025809325, BIG psychotherapeuten: 29025809316)
– Mevr. M.J. Meijer-Barker, Klinisch Psycholoog/Orthopedagoog (lid WEP) (BIG: 89049154825)
– Mevr. A. Albrecht, GZ-psycholoog/Kinder- en Jeugdpsycholoog/Orthopedagoog (BIG: 09052418725)
– Dhr. G. Machielsen, Klinisch psycholoog/Psychotherapeut/Gz-psycholoog (BIG Gz-psychologen: 39019175825, BIG psychotherapeuten: 59019175816)
– Mevr. G.M. Bosshardt, Psychotherapeut (BIG: 59017941716)
– Mevr. A.M. de Vocht-Rademakers, Psychotherapeut (BIG Psychotherapeuten: 19025838316, BIG Artsen: 29025838301)
– Mevr. YL.S. Smith, Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut/Gz-psycholoog (BIG psychotherapeuten: 89051442316, BIG Gz-psychologen: 69051442325)
– Mevr. L.H.F. Stokhof, GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog (BIG: 29062991225)
– Mevr. M. Ribberink, GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog (BIG: 49049634425)
– Dhr. A. van Leeuwen, GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog (BIG: 59049802825)
– Mevr. S. Lagerberg-Blok, GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog (BIG: 39915313325)
– Dhr. F. Duintjer, GZ-psycholoog/systeemtherapeut (BIG: 19049663725)

Samenwerking met huisartsen:
– Eerstelijns Centrum Maarssenbroek, Mevr. A. Ouwehand, huisarts (BIG:99059818001)
– Gezondheidscentra Maarssenbroek, Mevr. A. Machielsen, huisarts (BIG: 49911639701)
– Coöperatie Maarssen Dorp, Mevr. M. Wolfs-Smits, huisarts (BIG: 19023965601)
– Vechtzorg Huisartsenpraktijk Breukelen, Dhr. A.J. Klein Ikkink, huisarts (BIG: 79047854401)

Waarnemers:
– Dhr. G. Machielsen, Klinisch psycholoog/Psychotherapeut/Gz-psycholoog (BIG Gz-psychologen:
39019175825, BIG psychotherapeuten: 59019175816)
– Mevr. A. Rademakers, psychotherapeut (BIG psychotherapeuten: 19025838316, BIG artsen:
2902583830

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
– Samenwerking Psy-Vechtstreek wordt ingezet voor op- en afschaling.
– Samenwerking met huisartsen wordt ingezet voor door- en terugverwijzing, op- en afschaling, consultatie en ondersteuning POH-GGZ.
– Waarnemers > voor afwezigheid (vakantie, congressen) en calamiteiten.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
– Ik ben tijdens kantoortijden bereikbaar op mijn mobiele nummer.
– In situatie van crisis tijdens de avonduren kan de cliënt contact opnemen met de huisartsenpost.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: het in het verleden niet nodig geweest is, tot op heden is het prima gelukt om zelf de crisis op te vangen of op tijd door te sturen naar een GGZ-instelling.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.rosmanpsychologischconsult.nl/YR/vergoedingen

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: http://www.rosmanpsychologischconsult.nl/YR/vergoedingen

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:
– Intervisie
– Visitatie
– Bij- en nascholing
– Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
– De beroepscode van mijn beroepsvereniging
– Link naar website: http://www.rosmanpsychologischconsult.nl/YR/images/Kwaliteitsbeleid-LVVP.pdf

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.
Link naar website: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
De Geschillencommissie Zorg in Den Haag
Link naar website: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Dhr. Guido Machielsen, Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut
Mevr. Annemieke Rademakers, Psychotherapeut

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.psy-vechtstreek.nl/wachttijd/

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
U kunt een afspraak maken via de website: www.psy-vechtstreek.nl of per mail op r-rosmanpsychologischconsult@gmail.com. U komt dan direct bij mij, Yvonne Rosman uit. In het eerste gesprek wordt nagegaan waaraan u behoefte heeft. U krijgt uitleg over de werkwijze van de psycholoog/psychotherapeut. Daarnaast zullen er de nodige screeningsvragenlijsten en ROMvragenlijsten afgenomen.
De communicatie met de cliënt verloopt via face-to-face gesprekken en soms via telefoon of e-mail.
Daar waar gewenst zal bij een verdere behandeling een eHealth-module van Telepsy ingezet worden als de cliënt dit wenst. Binnen deze module kan ook gecommuniceerd worden met de cliënt.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Mevr. Y.M. Rosman-Sonius
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Nee, in principe zijn er geen andere behandelaren betrokken bij het diagnostische proces. Wel wordt de indicatiestelling steekproefgewijs getoetst volgens protocol van de LVVP, er is dus wel sprake van intercollegiale toetsing.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:
Naam: Mevr. Y.M. Rosman-Sonius
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:
Naam: Mevr. Y.M. Rosman-Sonius
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Bij voorkeur wordt dit mondeling besproken met de cliënt.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Er vindt met regelmaat een voortgangsbespreking van het behandelplan plaats. Daarnaast wordt een ROM-vragenlijst (OQ-45) bij aanvang van de behandeling verstuurd, daarna tenminste 1x per jaar en bij afsluiting van de behandeling. Verder wordt er tussentijds geëvalueerd aan de hand van de Bern-doelenlijst. Dit gebeurt 1 à 2x per jaar.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): http://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 6 tot 12 maanden

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
CQi tenminste 1x per jaar: bij verlenging van DBC na 365 dagen, of bij afronding behandeling.

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

16. Omgang met patiëntgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

III. Ondertekening
Naam: Mevr. Y.B. Rosman-Sonius
Plaats: Maarssen
Datum: 12-03-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja