Praktijkregels psychotherapie

De gegevens die ik van U opneem zijn anoniem en worden vertrouwelijk behandeld.

Voor de behandeling heb ik het volgende van u nodig:

 • Verwijsbrief voor behandeling door een psychotherapeut binnen de Specialistische GGZ of de Basisgeneralistische GGZ
 • Kopie van uw ziektekostenverzekering en identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs)

Mijn werkdagen in de praktijk zijn: dinsdagochtend tot 13 uur en woensdagmiddag van 12:15 tot 19:00 uur en opleiding RINO maandag of donderdag van 9:30 tot 16:30 uur

Algemene Voorwaarden

 • Inzake uw dossier ben ik als psychotherapeut, geregistreerd in het overheidsregister, gebonden aan een beroepscode en een tal van wetten (WBGO, Avg, Wkkgz), waarin onder andere de rechten van u als cliënt beschreven worden. Op internet is daar van alles over te vinden. (www.lvvp.info)
 • Na de intakefase wordt door mij een indicatie-behandelplan opgesteld en met u besproken en getekend voor akkoord. Dit behandelplan wordt regelmatig, maar in elk geval jaarlijks, geëvalueerd. Tijdens de behandeling zal ik een aantal metingen verrichten die uw voortgang en mate van tevredenheid in kaart brengen als evaluatie momenten. De uitkomsten worden samen besproken.
 • Tenzij u daar bezwaar tegen heeft, stuur ik na de intakefase bij de start van de behandeling een bericht aan de huisarts omtrent diagnose en voorgesteld behandelplan. Ook stuur ik bij verlenging van uw behandeling na 365 dagen een voortgangsrapportage naar uw huisarts.
 • Bij beëindiging van de behandeling wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd. De vraag voor nazorg of verdere verwijzing wordt besproken.
 • Ik als psychotherapeut heb een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Ik kan alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan derden, zoals een keuringsarts of ARBO-dienst.

De informatie die U met mij deelt zal ik met niemand anders delen zonder uw toestemming, behalve onder de volgende condities:

 1. Als u van plan bent om u zelf of iemand anders ernstig letsel toe te brengen
 2. Informatie over kindermishandeling
 3. Belangrijke informatie in een medische noodsituatie
 4. In intervisie en supervisie bijeenkomsten met collega’s om mijn professionele competentie te vergroten. Dit gebeurt anoniem.

U kunt gebruik maken van een privacyverklaring mocht u bezwaar hebben tegen het verstrekken van gegevens. Wilt dit aan het begin van de behandeling vermelden.

In het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt u verzocht om op een aantal momenten tijdens de behandeling vragenlijsten in te vullen om de veranderingen van uw klachten in beeld te brengen. De uitkomsten van die vragenlijsten worden met u besproken. De uitkomsten worden in geanonimiseerde vorm gebruikt voor vergelijking met collega-zorgaanbieders en wetenschappelijk onderzoek, en worden daarvoor opgestuurd naar een centraal bureau, de Stichting Alliantie Kwaliteit in de GGZ (AKWA).

Psychotherapie valt onder de vergoedingen in het basispakket van iedere ziektekostenverzekering. Psychotherapie telt mee voor het algemeen verplicht Eigen Risico 385 euro over 2024. De zittingen worden per maand gedeclareerd. Voor meer informatie over dit Zorg Prestatie Model (ZPM) kijkt u op de volgende website:
https://www.zorgprestatiemodel.nl . U kunt hier ook een brochure downloaden. In dit systeem worden alle bezigheden en activiteiten die in het kader van uw behandeling verricht zijn in het aantal minuten geregistreerd. Voor niet verzekerde psychologische zorg (OZP), bijvoorbeeld partner-relatieproblematiek of arbeid gerelateerde problematiek dient u de kosten van de gesprekken zelf te betalen.

Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd. Dit kan per email of per telefoon. Wanneer dit niet gebeurt, wordt een bedrag van 75,00 euro bij u in rekening gebracht.

U hebt het recht op inzage in uw dossier. Dat wil zeggen dat u alle informatie, verslaglegging, correspondentie en dergelijke mag inzien. De persoonlijke aantekeningen van uw behandelaar zijn van het inzagerecht buitengesloten.

Afsluiting van uw therapie: Als therapeut heb ik de wettelijke plicht uw dossier, na afsluiting van uw behandeling, 20 jaar te bewaren. Daarnaast heeft u als client het recht op vernietiging. Hiervoor kan u een schriftelijk verzoek bij mij indienen.

Bij langdurende afwezigheid van mij is waarneming met mijnintervisie-collega’s geregeld.Bij geplande afwezigheid zal dit met u worden besproken en geregeld. Bij onvoorziene, langerdurende afwezigheid van mij zal contact met u worden opgenomen door de intervisie-collega’s.

In geval van overlijden bestaat er een praktijktestament waarin staat dat een collega psychotherapeut contact met u opneemt.

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van uw behandeling of mij, dan adviseer ik u dat eerst met mijzelf te bespreken. Ik zal uw klacht zorgvuldig en serieus opnemen en met u bespreken en kijken of wij samen tot een oplossing kunnen komen. Zo nodig kan er een collega uit het intervisieteam worden geraadpleegd. Komt u er desondanks met mij niet uit, dan kunt u zich onder andere wenden tot de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

Ik ben aangesloten bij de klachten- en geschillen regeling van de LVVP.
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

Gezondheidszorgpsycholoog BIG geregistreerd 49025843425
Vrij gevestigd psychotherapeut BIG geregistreerd 69025843416
AGB praktijk 94003082
AGB persoonlijk 94002632