Privacy Statement

Download het privacystatement hier als PDF (187 kB)

PRIVACYSTATEMENT ROSMAN PSYCHOLOGISCH CONSULT

Versie 1.1

Laatst bijgewerkt: 20-10-2020

Rosman Psychologisch Consult, gevestigd te Maarssen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30260720, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Rosman Psychologisch Consult met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Rosman Psychologisch Consult persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers van www.rosmanpsychologgischconsult.nl;
c. alle overige personen die met Rosman Psychologisch Consult contact opnemen of van wie Rosman Psychologisch Consult persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Rosman Psychologisch Consult verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Rosman Psychologisch Consult zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

3. Doeleinden verwerking
Rosman Psychologisch Consult verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.rosmanpsychologischconsult.nl;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

4. Rechtsgrond
Rosman Psychologisch Consult verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Rosman Psychologisch Consult kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Rosman Psychologisch Consult persoonsgegevens verwerken. Rosman Psychologisch Consult sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Rosman Psychologisch Consult deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Rosman Psychologisch Consult deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Rosman Psychologisch Consult geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Rosman Psychologisch Consult ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Rosman Psychologisch Consult bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Rosman Psychologisch Consult hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacy statement
Rosman Psychologisch Consult kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Rosman Psychologisch Consult gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Rosman Psychologisch Consult te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Rosman Psychologisch Consult door een e-mailbericht te sturen naar rosmanpsychologischconsult@gmail.com. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Rosman Psychologisch Consult persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Rosman Psychologisch Consult door een e-mailbericht te sturen naar rosmanpsychologischconsult@gmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Rosman Psychologisch Consult, gevestigd te Maarssen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30260720, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Rosman Psychologisch Consult met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).